“มิติใหม่ของวงการแว่นตา” การรับรองให้ช่างแว่นตาเป็นมืออาชีพ ครั้งแรกของประเทศไทย

2020-01-06 09:44:31

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมเอส รัชดา เลเชอร์ มีการแถลงข่าว   เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในอาชีพและผู้ประกอบการร้านแว่นตา ร่วมกำหนดมาตรฐานอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

          ในงานนี้ ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประธานกล่าวเปิดงาน ได้กล่าวแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และคณะจิตวิทยาได้รับเกียรติในการร่วมจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น  รวมทั้งขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความสำคัญกับอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น เพราะเป็นอาชีพที่มีผลโดยตรงกับสุขภาพการมองเห็นของคนในปัจจุบัน ขณะเดียวกันยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมา เคยเกิดข้อสงสัยเช่นกันว่า ในการตัดแว่นแต่ละครั้ง เรารับการตรวจวัดสายตาจากใคร ได้มาตรฐานจริงหรือไม่ แต่การจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ ในครั้งนี้ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า การรับบริการจากผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ซึ่งได้การรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  จะได้แว่นตาที่มีคุณภาพจริง ๆ

          ด้านนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น กล่าวว่า เป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการจัดทำมาตรฐานอาชีพนี้  หลังข้อมูลงานวิจัยทางจักษุสาธารณสุข พบว่า มีแนวโน้มที่คนไทยจะเผชิญปัญหาด้านสายตามากขึ้น เนื่องจากกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ที่สำคัญคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีประชาชนที่ต้องได้รับการดูแลทางด้านสายตาและสุขอนามัยของระบบการมองเห็นไม่น้อยกว่า 20 ล้านคน โดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาสายตาอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ดังนั้นการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่ผู้บริโภคจะสามารถใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ในขณะนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกำลังพัฒนาแอปพลิเคชั่น “ปักหมุดมืออาชีพ” เพื่อเสริมศักยภาพด้านการค้นหาเพื่อเข้าใช้บริการกับช่างมืออาชีพ รวมทั้งผู้ประกอบการเองก็สามารถค้นหาช่างตรวจวัดสายตาที่ได้การรับรองมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล โดยมาตรฐานวิชาชีพนี้ได้ผ่านการวิเคราะห์ วิจัย ประมวลผล จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจวัดสายตาโดยเฉพาะ ทำให้อนาคตไม่เพียงช่างแต่ละคนจะทำได้ ทำเป็น แต่ยังเป็นสุดยอดในอาชีพของตัวเองอีกด้วย

          สำหรับ ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในฐานะผู้จัดการโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น แนะนำคณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย รศ.ประณต เค้าฉิม นักวิจัย ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ นักวิจัย ผศ.อรรควิช จารึกจารีต เลขานุการ และ อ.นภาพร อยู่ถาวร  ผู้ประสานงาน ซึ่งคณะที่ปรึกษาจะดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น เพื่อให้โครงการจัดทำมาตรฐานนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

          นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ ช่างวัดสายตาประกอบแว่นในประเด็นเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้รับบริการ  บทบาทของช่างวัดสายตาประกอบแว่น หลักสูตรการสอนช่างวัดสายตาประกอบแว่นของประเทศไทยในปัจจุบัน  มาตรฐานอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นในต่างประเทศ และความคาดหวังต่อการจัดทำมาตรฐานอาชีพ โดยมีนางสาวอณัญญา เพียรประเสริฐกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย และ รศ.ประณต เค้าฉิม นักวิจัยของโครงการฯ เป็นวิทยากร

          โครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 ถึง กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 9 เดือน           โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการดำเนินโครงการได้ทางเฟซบุ๊กเพจ “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฯ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น”