ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านแว่นตาทุกท่านร่วมกรอกแบบสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและผู้ให้บริการ

2019-04-26 12:00:54

เรียน ผู้ประกอบการร้านแว่นตาทุกท่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านแว่นตาทุกท่านร่วมกรอกแบบสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและผู้ให้บริการ
  ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและพิจารณากำหนดแนวทางการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ “กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น” เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามมาตรา ๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ และคระอนุกรรมการฯได้ร่างกฎกระทรวงกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น แล้วนั้น
 ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย และสมาชิกของสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทยในการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ทั้งนี้สามารถกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.thaispa.go.th หรือกรองข้อมูลตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้ และขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการในสถานประกอบกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง กรอกข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อไป
ท่านสามารถกรอกข้อมูลผ่านลิ้งด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ มี 2 ส่วน
1.แบบสำรวจข้อมูลช่างแว่นตา  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0sIMtRCrjUy_eInxuFdGSb8TWYmLgDE3XkDxY4DwIWuN2iQ/viewform
2.แบบสำรวจกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR1sZ66zki9rfRVY1Ae6Bf9gU886N8ZuGg-D1kEvaGON9UDA/viewform