สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย เปิดสอนหลักสูตรพิเศษ การตรวจวัดสายตาด้วยเครื่อง Phoropter รุ่นที่ 1

2019-01-23 10:04:27

สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย เปิดสอนหลักสูตรพิเศษ การตรวจวัดสายตาด้วยเครื่อง Phoropter รุ่นที่ 1 ภาคเช้า คุณอณัญญา เพียรประเสริฐกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้มาเข้าร่วมอบรม และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการพัฒนาช่างแว่นตา ให้เรียนรู้วิธีการตรวจวัดสายตาอย่างถูกต้องและละเอียดด้วยเครื่อง phoropter ให้ได้ค่าสายตาเอียง และองศาที่แม่นยำ โดย อ.อัคคปัญญ์ ซ้ายกระโทก (O.D.) เริ่มสอนด้วยภาคทฤษฎี ทบทวนความรู้ และในภาคบ่าย เริ่มลงมือปฏิบัติ โดยมี อ.ทิฆัมพร และ อ.วันชัย ร่วมสอนและอธิบายเกี่ยวกับฟังค์ชั่นต่างๆของเครื่อง phoropter อย่างใกล้ชิดและให้ลงมือปฏิบัติทีละคน เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางสมาคมฯ