คณะกรรมการบริหารสมาคมฯปีปัจจุบัน

 

รายนามที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริม ฯ เป็นการถาวร  

 

1.

คุณยรรยง

รัตนศิรินทรวุธ

 

2.

คุณคำรณ

ประจักษ์ธรรม

 

3.

นักทัศนมาตรกิตติมศักดิ์

เอกสรรเสริญ

กีรติวานิชย์ (O.D.)

4.

คุณบัญชา

ศรไทยเทวา

 

5.

คุณบุญสืบ

ยศเมธา

 

6.

คุณพรเทพ

เพียรประเสริฐกุล

 

7.

คุณอรุณี

วัฒนกุลจรัส

 

8.

คุณนรินทร์

จิตรภิรมย์วงศ์

 

9.

คุณธีรวุฒิ

ตันติวงษากิจ

 

10. 

คุณวิฑูรย์

พุทธิโสภณกุล

 

11. 

คุณเชาวริทธิ์

ตันติวงษากิจ

 

 

รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริม ฯ ปี พ.ศ. 2561-2563  

 

1. 

ดร.สว่าง

ประจักษ์ธรรม

 

2.

นักทัศนมาตรกิตติมศักดิ์

เอกสรรเสริญ

กีรติวานิชย์ (O.D.)

3.

คุณกิตติศักดิ์

วรกิจไพบูลย์

 

4.

คุณกิตติ

รัตนปิ่นศิริ

 

5.

คุณธนพัฒน์

อธิหิรัญนรภัทร์

 

6.

คุณปัญญา

ตั้งอารยทรัพย์

 

7.

คุณสมเกียรติ

สุกิจจวนิช

 

8.

คุณสุวัฒน์

รัตนศิรินทรวุธ

 

9.

คุณเสมา

สวนศรี

 

10. 

คุณธนกร

ฉายสูตบุตร

 

11. 

คุณทฤษฎี

ดุลยอนุกิจ

 

12. 

คุณดำรงค์

ตันเกิดมงคล

 

13. 

คุณอโนชา

เขียวลงยา

 

14. 

คุณบุรินทร์

เยี่ยมสมบัติ  

 

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมฯ ปี พ.ศ. 2561-2563

 

1.

คุณวิโรจน์

สุวรัตนานนท์

นายกสมาคมส่งเสริมฯ

2.

คุณพรเทพ

เพียรประเสริฐกุล

ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมฯ

3.

คุณบุญสืบ

ยศเมธา

ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมฯ

4.

คุณอรุณี

วัฒนกุลจรัส

ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมฯ

5.

คุณธนเดช

ตั้งตนสกุลใหม่

อุปนายกฝ่ายธุรการ

6.

คุณอณัญญา

เพียรประเสริฐกุล

อุปนายกฝ่ายวิชาการ,เลขานายกฯ

7.

คุณศิรินนาท

โลพันธ์ศรี

เลขาธิการ

8.

คุณพิสุทธิ์

ธีรานุกูลชัย

ที่ปรึกษาเลขาธิการ

9.

คุณภาคี

ประจักษ์ธรรม

เหรัญญิก

10.

คุณประยูร

ผลผดุงเจริญ

นายทะเบียน

11.

คุณสุวิชัย

สุรธรรมวิทย์

ฝ่ายปฎิคม

12.

คุณบริบูรณ์

เนาวประทีป

ฝ่ายเทคโนโลยี่สารสนเทศ, ช่วยวิชาการ     

13.

คุณสมถวิล

เทศวัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ช่วยวิชาการ    

14.

คุณประพันธ์

ผดุงเกียรติสกุล

ช่วยธุรการ, ช่วยปฎิคม    

15.

คุณชัชวาล

วณิชไพสิฐ

ช่วยธุรการ

16.

คุณกิจจา

เลี่ยวไพโรจน์

ช่วยวิชาการ

17.

คุณวินัย

ปิ่นปรีชาชัย

ช่วยวิชาการ

18.

คุณโชคชัย

รัมมณีย์

ช่วยประชาสัมพันธ์, ช่วยทะเบียน    

19.

คุณบุญเนื่อง

ไชยสุวรรณ

ช่วยปฎิคม

20.

คุณทิฆัมพร

โหตระไวศยะ

ช่วยวิชาการ

21.

คุณสมจิตร

เสนารัตน์

กรรมการ

22.

คุณก่อเกียรติ

เกียรตินิพูล

กรรมการ

23.

คุณนฤธร

วัฒนกุลจรัส

กรรมการ

24.

คุณภัทรชัย

ชัยพฤกษ์มาลาการ

กรรมการ

25.

คุณณฐพร

ชัยพฤกษ์มาลาการ

กรรมการ

 

รายนามคณะกรรมการส่วนภูมิภาค  ปี พ.ศ. 2561-2563

 

1.

คุณนพรัตน์

เกตุนิรัตน์

ห้างเจริญนครการแว่น

จ.เชียงราย 

2.

คุณธีรยุทธิ์

วัฒนธีรวุฒิ

ห้างประจักษ์การแว่น

จ.ขอนแก่น

3.

คุณพงศ์พันธ์

วรกิจไพบูลย์

ห้างศรีทองการแว่น

จ.ขอนแก่น

4.

คุณปรีดาวัฒน์

อธิหิรัญนรภัทร์

ห้างชาวแว่น

จ.อุบลฯ

5.

คุณอุดม

ฉัตรมณีสกุล

ห้างอุดมการแว่น

จ.นครสวรรค์

6.

คุณอภิชัย

สืบไทยพานิช

ห้างระวิพานิช

จ.ชลบุรี

7.

คุณนุกูล

นราวีรวุฒิ

ห้างกรุงเทพจักษุการแว่น

จ.ชุมพร

8.

คุณกิตติ

ณัฎฐวุฒิสิทธิ์

ห้างสว่างการแว่น

จ.กระบี่

9.

คุณสุพจน์

วัฒนาวงศ์เสถียร

ห้างบุรีรัมย์การแว่น

จ.บุรีรัมย์

10.

คุณวีระ

สุขชาญ

ห้างแว่นตาพระนคร

จ.สงขลา

11.

คุณจักร

ฉันทพานิชย์

ห้างวิโรจน์การแว่น

จ.พิษณุโลก

12.

คุณสุวิมล

นฤมิตร

ห้างปรมะการแว่น

จ.ปทุมธานี

13.

คุณวิเชียร

เจริญศรี

ห้างไทยเจริญการแว่น

จ.สุพรรณบุรี