วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมวิชาชีพ และความรู้ทางด้านสายตาแก่มวลสมาชิก

2. สนับสนุนกิจกรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสายตาเพื่อช่วยเหลือสังคม

4. สร้างเสริมให้มวลสมาชิกมีมารยาท คุณธรรม และ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางด้านสายตา