รายชื่ออดีตนายกสมาคม อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

รายนาม นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

คุณบุญเท่ง    โลพันธ์ศรี

ปี พ.ศ. 2519-2523

 

คุณยรรยง    รัตนศิรินทรวุธ

    ปี พ.ศ. 2523-2525  

คุณคำรณ    ประจักษ์ธรรม

ปี พ.ศ. 2525-2529

 

คุณวิสุทธิ์    แสวงพิริยะกิจ

ปี พ.ศ.2529-2531

นักทัศนมาตร  เอกสรรเสริญ  กีรติวานิชย์ (O.D.)

ปี พ.ศ. 2531-2537

 

ดร.กวี  โลพันธ์ศรี

ปี พ.ศ.2537-2541

คุณบัญชา  ศรไทยเทวา

ปี พ.ศ.2541-2543  

 

คุณบุญสืบ  ยศเมธา

ปี พ.ศ.2543-2545

คุณพรเทพ    เพียรประเสริฐกุล 

ปี พ.ศ. 2545-2555

 

คุณมโนรมย์    กีรติบำรุงพงศ์

ปี พ.ศ.2555-2558

คุณอรุณี  วัฒนกุลจรัส

ปี พ.ศ.2558-2559

 

คุณนรินทร์  จิตรภิรมย์วงศ์

ปี พ.ศ.2559-2561

คุณวิโรจน์  สุวรัตนานนท์

นายกคนปัจจุบัน