สารจากนายก

 

 

วิโรจน์  สุวรัตนานนท์

นายกสมาคมสมาคม ส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย

 

สวัสดีครับ สมาชิกชาวแว่นตาทุกท่าน

       สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 43 ปี ซึ่งสมาคมฯ เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบอาชีพแว่นตา โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการส่งเสริมอาชีพและความรู้ทางด้านสายตาให้แก่มวลสมาชิก, สนับสนุนกิจกรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่ผู้ประกอบอาชีพด้านสายตา, ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้ก่อตั้งมูลนิธิแว่นตาแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางด้านสายตาและสนับสนุนบริการการตรวจวัดสายตาแจกแว่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่ผู้ยากไร้ในชุมชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ สำหรับในด้านพัฒนาส่งเสริมความรู้ในอาชีพ สมาคมฯยังได้ก่อตั้งโรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทย ซึ่งปัจจุบันได้ผลิตช่างแว่นตาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาทางด้านสายตาให้แก่ประชาชน มามากกว่า 1,500 คน

       ผมในนามของนายกสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย ได้มีนโยบายที่จะดำเนินตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการให้วิชาการแก่สมาชิก การทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ส่งเสริมความสามัคคี และพัฒนาให้ช่างแว่นตาสามารถดูแลปัญหาสายตาของประชาชน เพื่อคุณภาพการมองเห็นที่ดีของประชาชนชาวไทยต่อไป.

 

วิโรจน์  สุวรัตนานนท์