วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่วิชาการแว่นตาแก่สมาชิก สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทั่วไป

  2. ให้การสงเคราะห์การศึกษา เทคโนโลยี และวิชาการแว่นตา แก่สมาชิก สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทั่วไป

  3. ให้ความรู้สึกในการดูแลสุขภาพดวงตาแก่สมาชิก สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทั่วไป

  4. ช่วยเหลือสมาชิก สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกข์ยากเจ็บป่วยหนัก และประสบภัยพิบัติต่างๆ

  5. ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านสายตาให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส

  6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณกุศล

  7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด