คณะกรรมการมูลนิธิ

1. 

คุณพรเทพ

เพียรประเสริฐกุล 

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

2.

คุณนรินทร์

จิตรภิรมย์วงศ์  

ประธานที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิฯ 

3.

คุณบุญสืบ

ยศเมธา

ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิฯ

4.

คุณอรุณี

วัฒนกุลจรัส

ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิฯ

5.

คุณวิโรจน์

สุวรัตนานนท์

รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ

6.

คุณอณัญญา 

เพียรประเสริฐกุล

เลขาประธานกรรมการมูลนิธิฯ

7.

คุณภาคี    

ประจักษ์ธรรม

เหรัญญิกมูลนิธิฯ

8.

 คุณธนเดช

ตั้งตนสกุลใหม่

ผู้จัดการมูลนิธิฯ, ฝ่ายทะเบียนมูลนิธิฯ

9. 

คุณศิรินนาท

โลพันธ์ศรี

ช่วยเลขาประธานกรรมการมูลนิธิฯ

10. 

คุณสนิท

เกษมสุข

ประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ

11. 

คุณสุวิชัย

 สุรธรรมวิทย์

กรรมการบริหารมูลนิธิฯ

12. 

คุณประพันธ์

ผดุงเกียรติสกุล

กรรมการบริหารมูลนิธิฯ

13. 

 คุณประยูร

ผลผดุงเจริญ

กรรมการบริหารมูลนิธิฯ