ผู้ก่อตั้งมูลนิธิแว่นตาแห่งประเทศไทย

 

1. 

คุณพรเทพ

เพียรประเสริฐกุล 

ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิแว่นตาฯ

2.

คุณวิสุทธิ์ 

แสวงพิริยะกิจ

รองประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิแว่นตาฯ 

3.

คุณวิโรจน์

สุวรัตนานนท์

รองประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิแว่นตาฯ

4.

คุณกิตติศักดิ์ 

วรกิจไพบูลย์ 

รองประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิแว่นตาฯ

5.

คุณวิรัช

ประจักษ์ธรรม

กรรมการผู้ก่อตั้ง

6.

คุณณัฐวุฒิ 

เตยะราชกุล

กรรมการผู้ก่อตั้ง

7.

คุณกรองแก้ว    

เมธาธนสกุล

กรรมการผู้ก่อตั้ง

8.

คุณวันชัย 

ชัยพฤกษ์มาลาการ 

กรรมการผู้ก่อตั้ง

9.

คุณประสิทธิ์  

องค์วัฒนา 

กรรมการผู้ก่อตั้ง

10. 

คุณเล็ก 

เอี่ยมอ่อง 

กรรมการผู้ก่อตั้ง

11. 

คุณภาคี 

ประจักษ์ธรรม

กรรมการผู้ก่อตั้ง

12. 

คุณพิสุทธิ์ 

 ธีรานุกูลชัย

กรรมการผู้ก่อตั้ง

13. 

คุณสุวิทย์ 

เอื้อน้อมจิตต์กุล

กรรมการผู้ก่อตั้ง

14. 

คุณพรเทพ  

วิทยาพัธนา

กรรมการผู้ก่อตั้ง