คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทย ปี พ.ศ.2560 – 2562

 

1. 

คุณยรรยง

รัตนศิรินทรวุธ

 

2.

คุณคำรณ

ประจักษ์ธรรม

 

3.

คุณเอกสรรเสริญ

กีรติวานิชย์

 

4.

คุณบัญชา

ศรไทยเทวา

 

5.

คุณบุญสืบ

ยศเมธา

 

6.

คุณพรเทพ

เพียรประเสริฐกุล

 

7.

คุณอรุณี

วัฒนกุลจรัส

 

8.

คุณนรินทร์

จิตรภิรมย์วงศ์

 

9.

คุณวิรัช

ประจักษ์ธรรม

 

10. 

คุณวิโรจน์

สุวรัตนานนท์

 

11. 

รศ.รุ่งนภา 

ประจักษ์ธรรม

 

 

รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทย ปี พ.ศ.2560 – 2562

 

1. 

คุณอณัญญา 

เพียรประเสริฐกุล 

ประธานอำนวยการ

2.

คุณพรเทพ

เพียรประเสริฐกุล

ที่ปรึกษาประธานอำนวยการ

3.

คุณอรุณี

วัฒนกุลจรัส

ที่ปรึกษาประธานอำนวยการ

4.

คุณสนิท 

เกษมสุข

เลขาธิการ

5.

คุณศิรินนาท 

โลพันธ์ศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

6.

คุณวันชัย

ชัยพฤกษ์มาลาการ

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

7.

คุณภาคี

ประจักษ์ธรรม

เหรัญญิก

8.

 คุณธนเดช

ตั้งตนสกุลใหม่

ผู้จัดการและฝ่ายทะเบียน

9.

คุณประยูร

 ผลผดุงเจริญ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

10. 

คุณจิรภา 

สุกิจจวนิช

กรรมการบริหารโรงเรียนฯ

11. 

คุณทิฆัมพร

โหตระไวศยะ

กรรมการบริหารโรงเรียนฯ

12. 

คุณสุวิชัย

สุรธรรมวิทย์

กรรมการบริหารโรงเรียนฯ

13. 

คุณประพันธ์

ผดุงเกียรติสกุล

กรรมการบริหารโรงเรียนฯ