หลักการ

1.เป็นหลักสูตรอบรมระดับวิชาชีพเทคนิคช่างแว่นตาระยะสั้น

2.เป็นหลักสูตรที่ต้องใช้เวลาศึกษาไม่ต่ำกว่า  300 ชั่วโมง

3.เป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

4.เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นช่างประกอบแว่นตา หรือผู้ที่ทำงานเป็นช่างแว่นตาอยู่แล้วได้ศึกษาเพิ่มเติม

5.เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการสถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระได้

6.เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรม ให้เหมาะสมกับลักษณะของงานอาชีพ