ค่าลงทะเบียนเรียน

  • ค่าลงทะเบียนเรียน 43,000.- บาท

  • เมื่อเรียนจบได้สิทธิ์เป็นสมาชิกสมาคมฯ

  • ได้รับใบประกาศนียบัตรของกระทรวงศึกษาธิการ และใบประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมฯ

* ตามเงื่อนไขว่าด้วยกฎระเบียบการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

  • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกของสมาคมฯ (1สมาชิกต่อ 2 สิทธิ์)

  • ค่าลงทะเบียนเรียน 37,000.- บาท

  • ได้รับใบประกาศนียบัตรของกระทรวงศึกษาธิการ และใบประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมฯ