คุณสมบัติของผู้เรียน

1.นักศึกษาชาย – หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

2.จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบแว่นตา (การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ)