หลักฐานการสมัครเรียน

1.สำเนาใบวุฒิการศึกษา

2.สำเนาบัตรประชาชน 

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.รูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ