วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานในระดับช่างเทคนิค

2.เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อสัมมาชีพ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน

3.เพื่อพัฒนากิจนิสัย และวินัยในการทำงาน ให้มีจรรยาบรรณ ศีลธรรม ในวิชาชีพแว่นตา มีความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบในการทำงาน ความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา

4.เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และถูกต้อง