ประเภทของผู้เรียน

1.ผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมฯ คือ ร้านแว่นตาที่ได้ผ่านการตรวจมาตรฐานร้านแว่นตาจากทางสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย โดยทางสมาคมส่งเสริมฯ ได้รับรองและแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.บุคคลทั่วไป คือผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมฯ