วิชาที่เปิดสอน

 • วิชากายวิภาคและสรีระวิทยาทั่วไปของดวงตา  และการมองเห็น  (A.P.)

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแสงและเลนส์   (L.L.)

 • ปัญหาเกี่ยวกับรีแฟลกชั่น  (P.R.)

 • การตรวจสอบสายตาเบื้องต้น   (P.E.)

 • Objective Examination (O.E.)

 • Subjective Examination (S.E.)

 • Basic to Binocular Vision

 • Basic External Disease

 • Contact Lenses  (C/L)

 • โรคที่เกี่ยวข้องกับสายตา

 • การประกอบแว่นตา